Fon pou fanm ayisyen yo

Sèlman 1.9% nan kado charitab yo pral bay òganizasyon ki dedye a fanm ak tifi. Epi Mouvman sosyal feminis nwa yo jwenn menm mwens-pi piti pase 0.5%.

Fon pou Fanm Ayisyen se yon nouvo antite "an fòmasyon". Kounye a nou nan yon pwosesis planifikasyon estratejik ki pral pèmèt nou tande patnè nou yo, fanm lidè yo ak moun ki nan mond lan filantwopik. Nouvo "Fon" sa a pral pèmèt yon nouvo apwòch nan filantropik an Ayiti, pran an konsiderasyon pwoblèm ekite, konfyans, ak lè l sèvi avèk yon lantiy abilite sèks.

“Li lè pou yon chanjman nan naratif fanm ann Ayiti ki non sèlman respekte ak apresye yo, men tou bay rekonesans pou lidè òganizasyon nou yo. Nou vle selebre yo tou pou angajman yo ak efò kontinyèl, san pran souf. Aksè Ekitab a fon ak patenarya ki gen sans ak moun ki bay lajan yo se kle nan siksè."  
Carine Jocelyn, Fondatè 

REALISMAN

Chanel Fondation | Logo

Fondasyon Chanel bay 4 ane sipò pou lanse yon Fon pou Fanm Ayisyen. Ansanm ak MADRE, nou kòmanse planifye.

New York Women's Foundation bay 2 ane sipò jeneral nan operasyon ki pèmèt nou konsantre sou devlopman ak enfrastrikti jeneral nou an. HWC se premye sibvansyon entènasyonal NYWF pou lanse yon fon pou fanm. 

Te patisipe epi prezante nan Konferans Enstiti Devlopman Ayiti - Jen 2023

Te patisipe epi prezante nan Konferans Rezo Finansman Fanm yo - Septanm 2023

Nou te kòmanse yon pwosesis planifikasyon estratejik nan koute ak aprann patnè nou yo. Pwosesis sa a pral ede idantifye defi, siksè ak priyorite pou lavni nou ak lansman "The Fund."

Nou te konplete premye seri sesyon 1:1 ak 15 òganizasyon fanm ayisyen ki te dirije nan pòtfolyo nou an. 

Nou te anboche premye manm ekip Devlopman nou an pou kòmanse devlope enfrastrikti nou yo ak pwospèksyon pou fondatè kle nou vle bati yon patenarya avèk yo.

Konseye pou devlopman Fon an

Rapò Anyèl 2021 - 2022

Repons nou ak tranblemanntè out 2021 te genyen yon pwosesis byen senp pou founi lajan ak òganizasyon patnè nou yo, tout se fanm k ap dirije yo nan zòn touche yo. Ansanm ak lòt moun, nou te arrive ede medam yo rekòmanse ti biznis yo, bay pwofesè yo lajan, pèmèt fanm yo nouri fanmi yo e jwenn aksè ak bezwen esansyèl yo tankou dlo potab, vètman avèk pwodwi pou kay.

Temwayaj moun k ap resevwa sibvansyon HWC Capacity

Nou rekonesan pou sibvansyon kapasite HWC ki te ede idantifye, kiltive ak ranfòse konpetans lidèchip tifi nou yo.

Bati kapasite ak devlopman kapasite yo se eleman esansyèl pou sante ak lonjevite san bi likratif. Nou te kapab bay konsèy ak anplwaye nou yo yon retrè pwodiktif an pèsòn kote nou te eksplore valè, devlopman òganizasyonèl, ak plan estratejik nou yo.

Sibvansyon pou kapasite HWC la te ede kontribye nan distribisyon ekipman ansèyman nou te fè ak lekòl patenarya nou yo.

hatHaitian Creole
Scroll nan tèt