Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Aprann plis

Support Haitian women-led organizations at the forefront of the emergency response in Haiti by visiting our GoFundMe page.

Rakonte naratif nou an

Kolektif nou an

Dayanne Danier with Children| Fleur Di Vie
IMG_2872-Our Collective
IMG_2325- Our Collective
Carine-in-Haiti-edited

Objektif Kolektif Fanm Ayisyen yo

Envesti nan ak ranfòse òganizasyon ki dirije yo

  • Pataje istwa travay imanitè ak devlopman kominotè ki gen enpak nou ann Ayiti.

  • Ranfòse kapasite òganizasyon manm , patnè ak alye nou yo.

  • Patisipe nan inisyativ politik ki ranfòse souverènte Ayiti e rann pèp la otonòm.

  • Kolabore nan pwojè ki konekte, ki gen ladann pataje resous nou yo tankou eksperyans, ekspètiz ak relasyon an Ayiti ak etazini.

  • Angaje nou ak anpil estrateji ak rann otonòm kominote ke fanm an Ayiti ap dirije.

Òganizasyon manm fondatè yo

Òganizasyon sa yo te travay nan tout peyi Dayiti amelyore lavi pèp ayisyen an

C2C LOGO NEW- | HWC

Community2Community

Sèvis nou yo global , yo trete pwoblèm sante ak asenisman , aksè ak dlo ak edikasyon ak devlopman ekonomik. Nou reponn bezwen aksè ak swen nan devlope inisyativ pou swen san kanpe nan patenarya avèk 2 asosyasyon peyizan nan mòn. Nan lane 2021, nou te ekipe yo ak teknoloji, ak kapasite entènèt pou ranfòse operasyon entèn yo nan objektif pou ekzekite travay nan kominote yo. Avèk soutyen manm nan konsèy administrasyon nou an ak bayè nou yo, nou te reyisi jere lojistik ekspedisyon pou founi lopital tigwav la 22 baril founiti medikal nan moman Covid-19.

Òganizasyon pou devlopman entegral Dondon

Anplis inisyativ devlopman kominotè ak ekonomik, nou pase dènyè ane sa yo nan amelyore pwogramasyon jenès nou yo. Nan period de dènye yo, gen ladann yon aksan sou spò, otomizasyon tifi ak kreyasyon pwogram pou jenès. Nan ete 2021, nou te òganize yon kan pou jèn Dondon e li pwopoze divès aktivite amizan ak edikatif. Pandan ke n ap evolye nan bezwen kominote yo, nou deside pou nou atake gwosès ki pa planifye yo kay adolesan yo e pa twò lontan nou ouvri yon klinik ki pèmèt jèn yo gen aksè ak enfòmasyon korèk ak swen sante nesesè.

GERI AYITI

Sèvis nou yo global , yo trete pwoblèm sante ak asenisman , aksè ak dlo ak edikasyon ak devlopman ekonomik. Nou reponn bezwen aksè ak swen nan devlope inisyativ pou swen san kanpe nan patenarya avèk 2 asosyasyon peyizan nan mòn. Nan lane 2021, nou te ekipe yo ak teknoloji, ak kapasite entènèt pou ranfòse operasyon entèn yo nan objektif pou ekzekite travay nan kominote yo. Avèk soutyen manm nan konsèy administrasyon nou an ak bayè nou yo, nou te reyisi jere lojistik ekspedisyon pou founi lopital tigwav la 22 baril founiti medikal nan moman Covid-19.

Fondasyon pou avansman fanm saj ayisyèn

Nou ranfòse kapasite pwofesyon fanm saj an ayiti. Nou òganize plizyè konferans pwofesyonèl ak sesyon fòmasyon sou konpleksite vyolans ki baze sou jan. Nou fè pwomosyon yon modèl entènasyonal pou fòmasyon fanm saj, lidèchip ak pwofesyon , nan mete aksan sou edikasyon ak sansibilizasyon kominotè, sante seksyèl ak reprodiktif, bezwen jeneral nan kesyon sante ak enpòtans aksè a.

Flè lavi

Pwogram ansènyeman primè nou yo konsantre sou pwomosyon rantre lekòl ak alfabetizasyon atravè pwogram: Reading is fundamental. Nou soutni lekòl patnè nou yo nan ofri fòmasyon ak ansenyan yo sou sijè kle ki ka ede yo pran responsabilite yo nan klas. Repons ak sansibilizasyon plizyè kominote Covid 19 la te fèt nan fè piblisite nan medya sosyal ak distribisyon mask. Nou te lanse yon kanpay finansman, objektif nou se te pou konstwi yon nouvo lekòl pou kominote Anse à Veau a ki te touche dirèkteman nan tranblemanntè out 2021 an.

HDRG

Nou konsantre nou sou devlopman ekonomik, antreprenarya pou fanm, lidèchip ak edikasyon. Nan lane 2019, nou te kontribiye nan fonde yon lekòl teknik agrikòl nan zòn Guerin- ak yon aktivite pou tifi nan lekòl St Michel. Aprè tranblemanntè out 2021 an, nou te pote yon soutyen finansye bay fondasyon Julia et Jade.

Patnè

Fanm ayisyen te dirije òganizasyon ki te resevwa finansman, bati kapasite oswa aplike yon pwojè ak HWC

hatHaitian Creole
Scroll nan tèt